För skribenter

Redaktionen välkomnar bidrag från olika akademiska discipliner och forskningsområden med relevans för den politiska filosofin.

Insända bidrag bör normalt inte överskrida 4000 ord och recensioner bör ej överskrida 2000 ord (inklusive fotnoter och referenser). Antagna manuskript måste ges i elektronisk form. För obeställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera inläggen i diskussionsdelen.

Notapparat och källförteckning upprättas enligt det s. k. harvardsystemet (se tidigare nummer fr.o.m. 0304 eller konsultera Svenska språknämndens skrivregler vid osäkerhet därom). Till citat längre än enstaka ord på andra språk än norska, danska och engelska fogas en översättning eller ett referat. Om figurer och diagram bifogas separat ska det tydligt anges var i texten de önskas infogade.

Redaktionen välkomnar också recensioner av aktuell svensk och utländsk (i första hand skandinavisk och engelskspråkig) litteratur inom tidskriftens intresseområde. Ta kontakt med redaktionen om du har förslag.