Om tidskriften

Tidskriften har en redaktion bestående av fem personer:

Katharina Berndt Rasmussen (redaktör och ansvarig utgivare)

William Bülow O'Nils (redaktör)

Anna Petronella Foultier (redaktör)

Emil Andersson (redaktör)

Sebastian Östlund (redaktionsassistent)

Om tidskriften

Inom den politiska filosofin studeras frågor av grundläggande normativ karaktär, t.ex.: Vad är rättvisa? Hur bör medborgarna fatta beslut i gemensamma angelägenheter? Hur bör rättsväsendet utformas?

Syftet med denna tidskrift, som utkommer med tre nummer per år, är att utgöra ett forum för alla de akademiska discipliner som tangerar den politiska filosofin, dvs. i första hand ekonomi, ekonomisk historia, filosofi, idéhistoria, rättsvetenskap, sociologi, och statsvetenskap. Förutom vetenskapliga samt essäistiskt och populärt inriktade artiklar publiceras även repliker på tidigare texter i tidskriften, recensioner av aktuell svensk och utländsk politisk-filosofisk litteratur och intervjuer.

Tidskriften försvarar inga speciella ideologiska eller teoretiska ställningstaganden, utan välkomnar bidrag från representanter för olika perspektiv.

Tidskrift för politisk filosofi ges ut av Bokförlaget Thales.