Utgivna Nummer

Om skuld och universellt ansvar

Ulrika Björk

Artikeln behandlar den tidiga debatten om ”kollektivt ansvar” såsom den tog sig uttryck hos Hannah Arendt och Karl Jaspers inom ramen för ett offentligt samtal om den tyska efterkrigstidens skuldfråga. Med utgångspunkt i artikeln ”Organized Guilt and Universal Responsibility” från 1945 är syftet att undersöka innebörden av Arendts begrepp ”universellt ansvar”, vilket hon avgränsar från ”kollektiv skuld” och från den så kallade ”organiserade skuld” hon anser måste tillskrivas den nazistiska regimen.

Enligt Arendt utgör konstruktionen universellt ansvar en politisk motsvarighet till det etiskt och psykologiskt orienterade begreppet skam. Som jag visar befinner det sig också nära Jaspers teologiskt färgade begrepp ”metafysisk skuld”. Vidare bör det tolkas i linje med den internationella solidaritet som Arendt menar är resultatet av ett historiskt-politiskt försonings- och förståelsearbete. Slutligen belyser den tankegång om ”de skadades solidaritet” som den tjeckiske filosofen Jan Patočka utarbetar i sin historiefilosofi ytterligare Arendts begrepp om universellt ansvar. Trots väsentliga skillnader handlar det i båda fallen om en solidaritet vars villkor är insikten om radikal mänsklig ondska.

Fulltext (pdf)