Utgivna Nummer

Mentalitet och riskhantering

Gustaf Östberg

Det principiella vid hantering av risker är behandlingen av deras sannolikheter och konsekvenser. Detta medför bedömningar och värderingar som är beroende av vederbörande hanterares förnuft och sakkunskap beträffande de företeelser det gäller. Sådant hänger samman med deras mentalitet individuellt och socialt enligt någon av begreppets olika innebörder. Så är också fallet med deras personligheter. Till det mentala i sammanhanget hör i värsta fall dessutom fallenhet och benägenhet för ondska. Mot denna bakgrund är det fåfängt att förvänta sig en allmängiltig metodik för så kallad rationell riskhantering. Tvärtom bör man vara vaksam på systematiska synsätt vid betraktelser av det irrationella i svårartad riskhantering.

Några nyckelord som beteckning för trovärdig och verklighetsnära riskhantering skulle alltså kunna vara följande: avståndstagande från flockberoende, indeterminism i teknisk naturvetenskaplig mening, respekt för det troliga men oklara, sokratisk attityd till kunskap och sanning, vidsynthet etc.

Fulltext (pdf)