Utgivna Nummer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik

Daniel Rönnedal

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller en katalog över ett antal mänskliga fri- och rättigheter. I den här uppsatsen argumenterar jag för att det krävs en kvantifierad deontisk logik för att förstå den logiska formen hos flera av de normer som uttrycks i denna förklaring. Jag tar upp ett antal argument som förefaller vara giltiga, men som inte kan bevisas i klassisk logik. Därefter visar jag hur dessa argument kan formaliseras och bevisas med hjälp av en kvantifierad deontisk logik. Avslutningsvis tar jag upp en potentiell invändning emot uppsatsens konklusion. Enligt denna invändning behöver vi inte en kvantifierad deontisk logik, eftersom de argument jag diskuterar i uppsatsen kan analyseras i klassisk logik om vi inför vissa implicita premisser. Jag tar upp fyra problem med denna invändning och drar slutsatsen att den inte i sig tycks vara tillräckligt allvarlig för att förkasta uppsatsens slutsats. Diskussionen ger stöd åt uppfattningen att vi behöver en kvantifierad deontisk logik för att analysera många typer av normativa uttryck och kastar också förhoppningsvis nytt ljus över hur vissa centrala utsagor i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna bör tolkas och vilken logisk form de har.

Fulltext (pdf)