Utgivna Nummer

Temanummer: Kvinnor och feminism i filosofin

Artiklar

Varför så få kvinnor? Könsfördelningen inom den akademiska filosofin

Martina Reuter

Abstract

Varför är kvinnor så tydligt underrepresenterade inom den akademiska filosofin? Utifrån en statistisk sammanställning presenterar Reuter andelarna kvinnliga filosofistudenter vid tre nordiska universitet och diskuterar situationen i en jämförelse med det vi vet om hur motsvarande situation ser ut i de engelsktalande länderna. Dessa stickprov visar dels att andelen kvinnliga filosofistudenter är lägre vid Lunds universitet än vid universiteten i Bergen och Jyväskylä, speciellt då man jämför kvinnliga studerande på de avancerade kurserna, och dels att andelen kvinnliga studeranden i de nordiska länderna överlag är lägre än i den engelskspråkiga världen.

Reuter granskar olika hypoteser som framförts om varför kvinnor är underrepresenterade inom just filosofiämnet. Dessa hypoteser kan indelas i tre olika kategorier: hypoteser som tar fasta på filosofins innehåll och metoder, hypoteser relaterade till det sociala klimatet i filosofins undervisnings- och forskningsmiljöer, och slutligen hypoteser relaterade till hur internaliserade förhandsantaganden styr det egna beteendet och prestationsförmågan. Reuter betonar vikten av att man vid sidan av dessa tre kategorier, i högre grad än vad som hittills gjorts, också beaktar hur socioekonomiska faktorer styr studenternas studie- och yrkesval.

 

 

Fulltext (pdf)