Utgivna Nummer

Artiklar

Intersektionalitet och feminism – en komplicerad kombination?

Lenita Freidenvall

På senare år har intersektionalitet vunnit gehör i såväl akademin som den politiska debatten. Förenklat kan intersektionalitet definieras som ett begrepp som fokuserar på hur ojämlika förhållanden skapas och upprätthålls till följd av skärningspunkterna av och det komplexa samspelet mellan olika maktordningar som baseras på kategorier som kön, etnicitet, sexualitet m.m. Denna utveckling väcker flera frågor, t.ex. vad händer med feminismen och dess kärna när andra maktordningar tas med i analysen? Finns det en risk att betydelsen av kön kommer att tonas ned till förmån för andra kategorier som upplevs som mer centrala? Och hur kan man förklara det ökade intresset för intersektionalitet?

Ambitionen med detta bidrag är att beskriva och kritiskt diskutera framväxten av intersektionalitet och vad den innebär för feminismen. Finns det någon inneboende konflikt mellan feminism och intersektionalitet och hur kan den i så fall överbryggas? Till min hjälp använder jag både gammal och ny litteratur på fältet. Jag konkluderar med att argumentera för att intersektionalitet erbjuder feminism en möjlighet att problematisera processerna som ligger till grund för upprätthållandet av ojämlikheter och maktrelationer i samhället. Genom en precisering av feminismens kärna kan intersektionalitet erbjuda feminismen ytterligare ett verktyg för att nå sitt mål, emancipation.

 

Fulltext (pdf)