Utgivna Nummer

Temanummer: Utbildning och demokrati i kunskapssamhället

Artiklar

Lärarens demokratiska uppdrag: Värdegrund och ideologi

Michael Gustavsson

Skolan skall förutom att förmedla kunskaper och odla färdigheter aktivt verka för elevernas fostran. Denna sociala fostran har tidigare bl.a. benämnts moralisk fostran men går sedan några decennier tillbaka under namnet värdgrundsfostran eller demokratisk fostran. I artikeln vill jag dels argumentera för att värdegrundsfostran och demokratisk fostran inte nödvändigtvis betyder samma sak, dels granska vilka problem som kan uppstå när värdegrundsfostran knyts till vissa tidsbundna ideologiska strömningar inom pedagogiken.

I artikeln kommer jag företrädesvis att granska den radikala progressivism som i Sverige haft ett stort inflytande inom lärarutbildningar och i den pedagogiska diskussionen från 70-talet och framåt, eftersom dess inflytande på skolan är ett aktuellt och omtvistat ämne, men min väsentliga och principiella poäng är att en värdgrundsfostran såtillvida den ska kallas demokratisk fostran inte kan styras av någon bestämd ideologi, oavsett om den är radikal, progressiv, konservativ, nyliberal etc. En demokratisk fostran bör i stället utveckla elevens tänkande och omdöme så att hon självständigt kan pröva de olika värderingar och idéströmningar som ryms inom det demokratiska statsskicket.

 

Fulltext (pdf)