Utgivna Nummer

Artiklar

Epistemisk orättvisa – en kritisk diskussion

Lena Halldenius

Miranda Frickers Epistemic Injustice (2007, i svensk översättning Epistemisk orättvisa, Thales 2018) gav upphov till en filosofisk diskussion om en förbisedd specifik form av orättvisa: att inte betraktas som kunnig eller trovärdig, att exkluderas från epistemiska praktiker på grund av vem man är eller anses vara. Denna epistemiska marginalisering är en komponent av social orättvisa i allmänhet och följer ojämlikheter i makt: i ett patriarkalt samhälle ses kvinnor som mindre trovärdiga, till exempel.

Lena Halldenius diskuterar uppskattande den insikt som ”epistemisk orättvisa” ger om ett ofta osynligt sätt att utöva kontroll över andra, men frustreras över Frickers dygdetiska ramverk. I och med detta ramverk flyttas fokus från epistemisk orättvisa som en del av det politiska förtryckets dynamik till frågan om personlig karaktär och självreflektion över fördomar. Därmed individualiserar och avpolitiserar Fricker det problem som hon själv inledningsvis beskriver som i grunden politiskt.

 

Fulltext (pdf)