Utgivna Nummer

Artiklar

Stabil rättvisa – Rawls stabilitetskriterium för rättviseteorier

Lars Lindblom

Denna artikel stavar ut John Rawls idé om stabilitet som en egenskap hos rättvisan och undersöker hur detta ger upphov till ett adekvanskriterium för teorier om rättvisa. Ett sådant kriterium används sedan för att undersöka rättviseprinciper föreslagna av Jeremy Waldron och Harry Frankfurt, med fokus på den senare. Om man tar stabilitet som ett adekvanskriterium, kommer man behöva tolka Frankfurts teori så att den förespråkar en viss, Rousseauiansk, jämlikhetsteori. Det finns alltså en naturlig väg från Frankfurt via Rousseau till Rawls två rättviseprinciper. Avslutningsvis noteras att Rawls stabilitetsidé utgör ett potentiellt fruktbart perspektiv på andra rättviseteorier.

Fulltext (pdf)