Utgivna Nummer

Artiklar

Artificiell intelligens, likriktningsproblemet och politisk filosofi – en översikt

Markus Furendal

Tekniska framsteg inom Artificiell Intelligens (AI) väcker en rad frågor av moralisk och politisk karaktär kring hur AI-system bör användas, och hur de kan påverka våra samhällen och sociala relationer. Denna artikel ger en överblick över några centrala frågor inom det framväxande fält som kallas AI-etik, utifrån fyra nyligen utgivna böcker. Inom AI-etik har särskilt fokus ofta riktats mot det så kallade likriktningsproblemet: hur vi ska få en AI att frambringa ett utfall som ligger i linje med vad vi vill. I detta unga fält kan emellertid politisk-filosofiska bidrag tillhandahålla en bredare och mer nyanserad analysapparat kring AI-etiska frågor, vilket i sin tur kan leda till teoretiska framsteg.

Fulltext (pdf)